Gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Cải cách hành chính | TayNinhTV

Gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Cải cách hành chính | TayNinhTV

26/11/2023
Lượt xem: 432

Gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Cải cách hành chính | TayNinhTV

#chuyendoiso#caicachhanhchinh#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11